ບັນຫາລາວຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂກ່ອນ 24 October 2018
ກ່ອນຈີນຈະຕັ້ງຣັດຖະບານຊ້ອນ
34:02:18:41:000
DaysHrsMinsSecsmSecs