ບັນຫາລາວຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂກ່ອນ 24 October 2018
ກ່ອນຈີນຈະຕັ້ງຣັດຖະບານຊ້ອນ
98:07:21:44:000
DaysHrsMinsSecsmSecs